PocketID

 Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger av PocketID


PocketID behandler personopplysninger både for egen virksomhet som behandlingsansvarlig og for våre kunder som databehandler.


All vår behandling av personopplysninger skjer i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

I denne erklæringen beskrives bekgrunnen for PocketIDs behandling av personopplysninger, samt bakgrunnen for behandlingen og rettighetene til de registrerte (dvs. personene som opplysningene knytter seg til) ved behandlingen av personopplysningene. Erklæringen gjelder for personer som ikke er ansatt i vår virksomhet, spesielt våre kunder, leverandører og brukere av PocketIDs løsninger, og som ikke har fått informasjon på annen måte om behandlinge


For spørsmål du måtte ha om behandling av personopplysninger vi kontaktes på post@pocketid.no


1. Behandlingsanvarlig. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

PocketID behandler personopplysninger om personer som er i kontakt med oss, enten som kunder, leverandører eller i andre sammenhenger i den grad slik behandling er nødvendig for formålet med kontakten med oss. Nedenfor er de tilfeller hvor det normalt behandles personopplysninger omtalt, hvor PocketID er behandlingsansvarlig for personopplysningene (dvs. det er PocketID som har bestemt formålet og virkemidlene for behandlingen). Hvor PocketID er databehandler, dvs. behandler personopplysninger på vegne av en annen behandlingsansvarlig, som en kunde av PocketID, er det den behandlingsansvarlige som vil informere om behandlingen. Behandlingsansvarlig for personopplysningene er PocketID AS. PocketID kan kontaktes på:

E-post:post@pocketid.no
Tlf: +4757 62 33 33


Nedenfor er det tatt inn personopplysninger vi behandler, formålet for behandlingen, hvor lenge vi behandler personopplysningene, grunnlaget for behandlingen, om opplysningene blir utlevert og/eller overført til land utenfor EØS-området.


1.1 Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle kunder og leverandører

PocketID behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle kunder og leverandører og andre samarbeidspartnere for å administrere vårt forhold til leverandører og andre, forberede, gjennomføre og dokumentere kjøp og salg av varer og tjenester samt evaluere kjøp og salg av varer og tjenester.


Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for innkjøp, salg og markedsføring. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter regnskaps- og skattelovgivningen. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt kjøp og salg.


I mange tilfeller vil det være nødvendig at vi får personopplysninger for å inngå avtaler med kunder og leverandører, blant annet for å dokumentere at avtale er inngått. Får vi ikke de opplysningene vi trenger, vil vi ikke kunne inngå avtaler.


Det er frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å gi oss personopplysninger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det i hovedsak gjelde kontaktopplysninger (herunder navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse), stilling, funksjon og arbeidsgiver samt eventuelt kompetanse og referanser der det er relevant. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver, for eksempel fra arbeidsgivers nettside. I noen tilfeller henter vi inn referanser fra andre for å vurdere egnethet av kunder og leverandører.

PocketID vil lagre opplysningene inntil kunde-/leverandørforholdet opphører eller til kontaktpersonen opphører å være kontaktperson, med de unntakene som er nevnt ovenfor.


1.2 Kontakt med andre

PocketID vil behandle personopplysninger om de som henvender seg til oss for å besvare og dokumentere kommunikasjonen. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digitalt, skriftlig og muntlig.


Behandlingen av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i å ha kontakt med omverdenen i vår virksomhet og i å dokumentere den virksomheten vi driver. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, og vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å oss for å håndtere henvendelser vi får. Vi har vurdert at de registrertes interesser og grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran disse interessene.


Det er frivillig å gi oss personopplysninger, men det vil være nødvendig å gi oss opplysningene for at vi skal kunne besvare henvendelser.

Vi behandler informasjonen inntil vi regner med at det ikke vil bli videre oppfølgning av kontakten, normalt i ett år.


1.3 Bruk av nettsider

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies) og eventuell annen teknologi. Mer informasjon om hvilken teknologi vi bruker for å få informasjon om bruk av nettsidene, finnes nederst på denne siden.


Vi behandler personopplysninger som samles inn på våre nettsider på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet til besøkende på nettsiden ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere enkeltpersoner.


Vi bruker informasjonen som samles inn til bedre kundeopplevelsen på nettsider og tjenester, samt å tilby funksjonalitet i tjenestene. Vi benytter også informasjonen for å gi besøkende anbefalinger og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av besøkendes atferd, f.eks. på bakgrunn av tjenester som er benyttet, linker som det er klikket på, eller informasjon som er lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster.


Personopplysningene benyttes også for å forbedre våre nettsider, og å utarbeide statistikk og forstå bruken av sidene. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til den enkelte besøkende.


2. UTLEVERING og overføring AV PERSONOPPLYSNINGER

PocketID gir ikke personopplysningene dine videre til andre i andre tilfeller enn nevnt nedenfor med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med den registrerte eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.


PocketID bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.


All behandling av personopplysninger som PocketID foretar vil skje innenfor EU/EØS-området, men det vil være at vi benytter leverandører eller behandler personopplysninger utenfor EU/EØS-området. I slike tilfeller vil overføring og behandling utenfor EU/EØS-området skje i land godkjent av EU-kommisjonen, i samsvar med rammeverket EU-US Privacy Shield, EUs standardkontraktsvilkår for overføring til tredjeland eller et annet spesifikt fastsatt rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger.


Personopplysninger kan i enkelte tilfeller bli utlevert til offentlig myndighet. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.


3. BEHANDLING OG LAGRINGSTID (SLETTING)

PocketID oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, og sletter opplysningene i tråd med krav i regelverket. Hvor lenge vi behandler de enkelte typene opplysninger vi behandler, er tatt inn i punkt 1 ovenfor hvor de enkelte behandlinger omtales.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.


4. DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM MEG

4.1 Kontakt med andre

De vi behandler personopplysninger om har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler.


For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene som er inntatt ovenfor i denne erklæringen. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og innen 30 dager. Tar det mer enn 30 dager, vil du få beskjed.


Du kan som registrert også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for opplysningene, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn som knyttet til krav eller regnskapsføring.


Vi vil om nødvendig be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.


4.2 Rett til å protestere mot behandlingen

Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller, som dersom:

a) Du bestrider riktigheten av personopplysningene, i en periode som gjør det mulig for PocketID å kontrollere riktigheten av personopplysningene.


b) Behandlingen er ulovlig og du motsetter seg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses.


c) PocketID ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.


d) Du har protestert mot behandling etter personvernforordningen artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt PocketIDs berettigede grunner går foran dine.


Du kan lese mer om innholdet i denne rettigheten på Datatilsynets nettside:www.datatilsynet.no.


4.3 Rett til dataportabilitet

For opplysninger som du har gitt til PocketID og som er basert på samtykke eller nødvendig for å gjennomføre en avtale med PocketID, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av PocketID) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).


4.4 Automatiserte avgjørelser, herunder profilering

Det vil ikke bli foretatt automatiserte avgjørelser som nevnt i personvernforordningen artikkel 22 nr. 1 og 4 basert på dine personopplysninger.


4.5 Retten til å klage til en tilsynsmyndighet

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:www.datatilsynet.no.


5. ENDRINGER

Hvis det skulle skje endring i vår behandling av personopplysninger eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen som gis her. Har vi dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene ved å kontakte deg. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes tilgjengelig på vår nettside.


6. INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

På nettsidene til PocketID benyttes kun informasjonskapsler for å registrere bruken av nettsidene og for å tilpasse nettsidene bedre for brukere for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne.


Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at kapslene ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din er at nettsidene, app og nettjenester ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på tjenestene.


Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse, hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på nettsted og tjenester. Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettstedet og tjenestene mer brukervennlig.


6.1 Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?

Informasjonskapsler på nettstedet vårt kan deles inn i fire kategorier:


6.1.1 Essensielle cookies

Noen informasjonskapsler er avgjørende for driften av nettstedet vårt. For eksempel vil cookies tillate oss å identifisere brukere slik at de kan logge seg på kontoene sine. Hvis du velger å deaktivere cookies, vil du ikke være i stand til å få tilgang til kontoen din.


6.1.2 Ytelsescookies

Vi bruker cookies for å analysere hvordan besøkende bruker nettstedet vårt og for å overvåke websidens ytelse. Dette gir oss muligheten til å identifisere eventuelle problemer og raskt fikse disse. For eksempel kan vi bruke ytelsecookies for å holde styr på hvilke sider som er mest populære. Vi kan også bruke ytelsecookies for å vise lenker til andre sider som vi tror du kan være interessert i, basert på de sidene du har sett på.


6.1.3 Funksjonalitetscookies

Vi bruker funksjonalitetcookies for å huske dine preferanser. For eksempel til å huske eventuelle endringer du har gjort i dine preferanser i kontoinnstillingene. Vi kan også bruke funksjonalitetcookies for å gi deg andre tjenester, for eksempel slik at du kan se videoklipp på nettstedet vårt


6.2 Teknologi som benyttes

Det benyttes informasjonskapsler i forbindelse med at vi gjør tilgjengelig YouTube-videoer på våre nettsider. Informasjonskapslene registrerer kun anonyme statistiske data for videoer som hvor mange ganger videoer er vist, lagre hva som er innstillingene for avspilling av videoene, og tildele en unik identifikator til enheter der videoen vises, slik at YouTube kan gjenkjenne enheten.


Disse dataene sendes til Google, og PocketID har ikke kontroll over dataene. Google kan bruke disse dataene til å vise relevante annonser i andre YouTube-videoer. PocketID tillater imidlertid ikke annonser i sine egne YouTube-videoer.


6.3 Endre nettleserinnstillinger

Du kan endre innstillingene på nettleseren din for å begrense hvilke cookies som kan brukes.

Hvis du endrer innstillingene og blokkerer cookies, vil dette bety at visse funksjoner på websiden ikke vil fungere, og du vil ikke dra full nytte av alle funksjonene websiden kan tilby.