PocketID

Digitale nøklar

Digitale nøklar på mobilen

- ei teneste frå PocketID

Digitale nøklar i korte trekk

  • Enkel tilgangsstyring
  • Automatisert system
  • Frigjer tid og ressursar
  • Ferieavvik
  • Slutt på plastkort på avveie eller låning av kort

Beskrivelse av tenesta:

Skulane/utdanningsinstitusjonen kan på ein enkel måte organisere kven som skal ha tilgang til dei ulike dørene, og kva dagar/når på døgnet dei skal ha tilgang.

For elevane vil tilgangen automatisk verte tilgjengeleg så snart eleven har fått tildelt skule og klasse. Skulen bestemmer når tilgangen skal gjelde frå. Eleven vil m.a.o. kunne ha tilgang til dei aktuelle dørene (event klasseromma) frå første skuledag.


Automatisert tilgangstyring

Og kanskje det beste? Ettersom dette er eit automatisert system kan ein f.eks seie at alle elevane i 2MDA (medie og kommunikasjon) skal ha tilgang til fotostudio og lageret når dei går på skulen. Når ein tilgang først er gjett, vil tildeling og fjerning av tilgangar skje automatisk på bakgrunn av status i Visma Inschool (VIS). Om ein elev byter klasse, sluttar, eller byter skule, vert tilgangen til dei digitale nøklane oppdatert automatisk basert på oppdateringane frå FINT /Visma eller andre plattformar.


Delegering av dører

Som skule skal gjerne bygget være tilgjengelig for frivillige organisasjonar eller andre som booker ein gymsal etc. 

Med PocketID sitt system kan den som eig døra gje ein rett til faste leigetakarar slik at dei sjølv kan styre kven i idrettslaget o.l. som skal ha tilgang. Som eigar av bygget kan du enkelt begrense slik at leigetakar kun kan dele nøklar mellom f.eks 17.00 og 22.00. Leigetakar kan om ønskjeleg koble PocketID opp mot sitt kjernesystem slik at dei også kan få automatiser tilgangsstyringa.


Ferieavvik

Med Ferieavviket kan ein legge inn avvik på tilgang. I eksempelet over skal 2MDA ha tilgang til fotostudio og lageret. Men det betyr ikkje at dei skal ha tilgang i feriane gjennom skuleåret, eller etter skuleslutt for den del. 


Med ferieavvik kan skulen då seie at alle elevtilgangane skal trekkes tilbake siste skuledag. Men ettersom dette kun er eit avvik vil gruppa bestå. I dette tilfellet blir systemet satt til at avviket skal avsluttast første skuledag om hausten. 


På denne måten vil elevane som går ut av 2MDA miste tilgangane sine etter skuleslutt. Når dei kjem tilbake etter sommarferien vil dei nye elevane i 2MDA automatisk få samme tilgangane som 2MDA hadde i fjor (med mindre det vert gjort endringar)


Elevane som gjekk i 2MDA får tilgangane som 3MDA hadde i fjor


Slike reglar kan setjast på tvers av dei ulike klassene, systemet held ajour, og sørjer for at elevane i eit gitt klasse har tilgang når dei skal.

PocketID integrerar med dei fleste adgangskontrollsystem, i Norge anten direkte eller via partnar, her er et utval: